Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo z wolnej ręki

Cena:
1 820 951,27 zł

Miejscowość: Szpetal Górny Województwo: Kujawsko-pomorskie Numer ogłoszenia: 207

Numer telefonu: 692158783
E-mail: pmogielka@mogielka.pl

Opis

Syndyk masy upadłości Mardtec sp. z o.o. w Szpetalu Górnym w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo, tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki zajmującej się realizacją i montażem produktów końcowych na statki pasażerskie. Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki w drodze konkursu ofert organizowanego przez syndyka. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1 820 951,27 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 27/100).

Zainteresowanym osobom udostępnione zostaną opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz warunki konkursu ofert po wcześniejszym kontakcie mailowym z syndykiem pod adresem e-mail biuro@mogielka.pl bądź kontakcie telefonicznym - pod numerem telefonu 58 671 20 06 lub 692 158 783

W przypadku zainteresowania zakupem należy w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. złożyć pisemną ofertę zawierającą wszelkie dane i informacje wskazane w Warunkach konkursu ofert.

Oferta winna być przesłana na adres Kancelarii Syndyka:

  • Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne sp. z o.o.
  • ul. Dworcowa 8/2,
  • 84-200 Wejherowo, 

drogą pocztową (za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 roku, o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 84-200 Wejherowo.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.