Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Solidny Franczyzodawca, którego patronem jest portal WlasnyBiznes.pl.

 

§1 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  • Program Solidny Franczyzodawca lub Program - transparentny system oceny i weryfikacji franczyzodawców, który potwierdza ich wiarygodność finansową, solidność oraz rzetelność. Udział w programie inicjowany jest od dobrowolnego poddania się przez franczyzodawców zewnętrznej ocenie (audytowi), a kończy się - w przypadku uzyskania pozytywnej oceny - uzyskaniem prestiżowego certyfikatu Solidny Franczyzodawca.
  • Organizator - firma SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90, będąca właścicielem portalu WlasnyBiznes.pl
  • Uczestnik Programu - franczyzodawca, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu
  • Laureat Programu - Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat Solidny Franczyzodawca
  • Certyfikat Solidny Franczyzodawca lub Certyfikat - certyfikat wiarygodności finansowej, solidności i rzetelności, wydawany przez Organizatora Uczestnikom Programu, którzy spełniają warunki opisane w §4 ust. 6 Regulaminu.
  • Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady uczestnictwa w Programie Solidny Franczyzodawca. Regulamin określa w szczególności cele, zasady, warunki oraz tryb przyznawania, przedłużania i anulowania certyfikatu Solidny Franczyzodawca.
  • Standardy Solidnych Franczyzodawców - zbiór wytycznych i zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez właścicieli systemów franczyzowych, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu oraz dostępnych na stronie: https://wlasnybiznes.pl

 

§2 Założenia oraz cele Programu

 1. Założeniem programu jest budowanie zaufania pomiędzy franczyzodawcami a kandydatami, którzy są zainteresowani franczyzą.
 2. Celem programu Solidny Franczyzodawca jest:

  • wyróżnienie i promowanie wiarygodnych finansowo, solidnych i rzetelnych franczyzodawców,
  • zwiększenie bezpieczeństwa kontrahentów, którzy poszukują gotowego pomysłu na biznes i chcą otworzyć własną firmę,
  • edukowanie przyszłych i obecnych przedsiębiorców (potencjalnych franczyzobiorców),
  • motywowanie franczyzodawców do podnoszenia jakości oferowanych systemów franczyzowych oraz świadczonych usług.

 

§3 Standardy Solidnych Franczyzodawców

 1. Uczestnikiem Programu może zostać franczyzodawca, który na dzień przystępowania do Programu spełnia łącznie następujące warunki:

  • Posiada sprawdzony pomysł na biznes.
  • Prowadzi działalność gospodarczą w Polsce przez co najmniej 3 lata (nie dotyczy spółek, które zostały przekształcone).
  • Posiada aktywny system franczyzowy w Polsce od co najmniej 2 lat (przyjmuje się datę nawiązania współpracy z pierwszym franczyzobiorcą).
  • Posiada co najmniej 5 jednostek własnych i/lub franczyzowych w Polsce (w tym minimum 3 jednostki franczyzowe).
  • Prowadzi księgi rachunkowe, pełną księgowość.
  • Osiągnął zysk z podstawowej działalności operacyjnej (zysk ze sprzedaży) w ostatnich dwóch latach obrotowych.
  • Nie posiada odnotowanych zaległości w biurach informacji gospodarczych (zaległość firmy, zgodnie z Ustawą o BIG, oznacza zadłużenie wynoszące co najmniej 500 zł, wymagalne od co najmniej 30 dni).
  • Nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US).
  • Posiada zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polski, którego jest właścicielem lub posiada odpowiedni tytuł prawny do używania znaku towarowego.
  • Prowadzi cykliczne działania marketingowe mające na celu promocję marki wśród grupy docelowej (potencjalnych klientów).
  • Wspiera franczyzobiorcę w prowadzeniu jednostki franczyzowej przez cały okres współpracy, w tym zapewnia odpowiednie szkolenia wstępne, przygotowujące franczyzobiorcę do rozpoczęcia działalności.
  • Posiada w strukturach organizacyjnych jednostki ds. współpracy z siecią franczyzową.
  • Przestrzega standardów rekrutacyjnych zgodnie z programem SRPB (Standardy Rekrutacyjne Partnerów Biznesowych).

 

§4 Warunki i zasady przyznania certyfikatu

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne, zaś przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Uczestnik Programu zobowiązany jest złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz uiścić opłatę certyfikacyjną w terminie 7 dni od złożenia formularza zgłoszenia lub otrzymania faktury.
 3. Informacje i dokumenty dostarczone przez Uczestnika Programu będą wykorzystane wyłącznie do celów Programu.
 4. W celu weryfikacji formularza zgłoszenia, Organizator zapozna się z informacjami dotyczącymi Uczestnika Programu, dostępnymi w publicznych bazach lub rejestrach, tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), biurach informacji gospodarczych: BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.), ERIF (ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.), KRD (Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.), KBIG (Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) oraz KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.).
 5. Organizator weryfikuje Uczestnika Programu oraz dokonuje oceny, w terminie 45 dni od otrzymania kompletnych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu.
 6. Organizator podejmuje decyzję o przyznaniu Uczestnikowi Programu Certyfikatu, jeżeli:

  • Złożył prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz wymagane dokumenty, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu.
  • Wniósł stosowna opłatę certyfikacyjną, o której mowa w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • Otrzymał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji, co oznacza, że spełnił warunki, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, stanowiące Standardy Solidnych Franczyzodawców oraz posiada dobrą opinię na rynku franczyzy.
 7. Organizator wykluczy z Programu tych Uczestników Programu, którzy nie spełniają wymogów opisanych w §4 ust. 6 Regulaminu.

 

§5 Uprawnienia, obowiązki i zakazy

 1. Certyfikat jest ważny przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia jego przyznania.
 2. Laureat Programu wpisany jest do Rejestru Certyfikowanych Franczyzodawców prowadzonego przez Organizatora, a informacja o Laureacie Programu (nazwa firmy, numer, data przyznania oraz termin ważności Certyfikatu) umieszczona jest na portalu internetowym WlasnyBiznes.pl
 3. Z chwilą przyznania Certyfikatu, Laureat Programu uzyskuje prawo na czas określony (czas ważności Certyfikatu), do korzystania z Certyfikatu oraz logo Certyfikatu, w ramach wykonywania bieżącej działalności.
 4. Laureat Programu uprawniony jest przede wszystkim do:

  • wykorzystywania Certyfikatu i/lub logo Certyfikatu w celach marketingowych,
  • opublikowania informacji o przyznaniu Certyfikatu w środkach masowego przekazu,
  • umieszczenia na swojej stronie internetowej Certyfikatu i/lub logo Certyfikatu.
 5. Laureat Programu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszelkich istotnych zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej, które mają bezpośredni związek z przyznaniem Certyfikatu.
 6. Laureatowi Programu zakazuje się:

  • ingerowania w treść lub formę Certyfikatu lub logo Certyfikatu,
  • upoważnienia innego podmiotu (bez pisemnej zgody Organizatora) do posługiwania się Certyfikatem lub używania logo Certyfikatu,
  • przeniesienia na inny podmiot (bez pisemnej zgody Organizatora) uprawnienia do posługiwania się Certyfikatem lub używania logo Certyfikatu.
  • posługiwania się Certyfikatem (w jakiejkolwiek formie), po upływie jego ważności lub anulowaniu.

 

§6 Anulowanie, wygaśnięcie i przedłużenie ważności Certyfikatu

 1. Termin ważności Certyfikatu może zostać przedłużony na kolejne 12 miesięcy.
 2. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu, Laureat Programu zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów oraz uiszczenia opłaty certyfikacyjnej, zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu,
 3. Formularz zgłoszenia o przedłużenie ważności Certyfikatu, Laureat Programu zobowiązywany jest do złożenia w terminie co najmniej 30 dni przed upływem jego ważności.
 4. Możliwość korzystania przez Laureata Programu z Certyfikatu wygasa z chwilą upływu jego ważności.
 5. Wygaśnięcie Certyfikatu powoduje wygaśnięcie uprawnienia, o którym mowa w §5 ust. 3 i 4,
 6. Możliwość korzystania przez Laureata Programu z Certyfikatu może zostać anulowana w sytuacji uzyskania przez Organizatora informacji o:

  • naruszeniu przez Laureata Programu któregokolwiek z postanowień Regulaminu,
  • złożeniu przez Laureata Programu podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów, w celu przyznania lub przedłużenia Certyfikatu,
  • złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Laureata Programu lub wszczęciu postępowania likwidacyjnego Laureata Programu,
  • zaprzestaniu lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Laureata Programu.
 7. Anulowanie Certyfikatu powoduje wygaśnięcie uprawnienia, o którym mowa w §5 ust. 3 i 4 oraz wygaśnięcie ważności Certyfikatu.
 8. Informacja o anulowaniu Certyfikatu zostanie doręczona Laureatowi Programu w formie pisemnej na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu. Laureat Programu może odwołać się od decyzji o anulowaniu Certyfikatu w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o tej okoliczności. Odwołanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i doręczone na adres siedziby Organizatora. Odwołanie od decyzji o anulowaniu Certyfikatu zostaje rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni. Informacja o rozpoznaniu odwołania zostanie doręczona Laureatowi Programu w formie pisemnej na adres siedziby.
 9. W przypadku anulowania Certyfikatu lub upłynięcia terminu jego ważności, Laureat Programu zostaje wykreślony z Rejestru Certyfikowanych Franczyzodawców, a informacje o Laureacie Programu usunięte z portalu internetowego WlasnyBiznes.pl.
 10. W przypadku wycofania się Uczestnika z Programu lub wykluczenia Uczestnika z Programu albo anulowania Certyfikatu z przyczyn opisanych w §6 ust. 6 Regulaminu, wniesiona opłata certyfikacyjna nie podlega zwrotowi.

 

§7 Dane osobowe

 1. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest Organizator.
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora obejmuje informacje zawarte w przekazanych dokumentach, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, którą Uczestnik Programu zawiera z Organizatorem, akceptując niniejszy Regulamin – podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Programu jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, nie dłużej niż 3 lata.
 4. Dane osobowe przekazuje Organizator do następujących kategorii odbiorców, z którymi współpracuje w celu realizacji umowy, tj. dostawcy usług hostingowych, biura rachunkowego, biur informacji gospodarczych oraz firm za pośrednictwem której realizuje wysyłkę Certyfikatu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w dowolnym momencie. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać stosowną informację do Organizatora.
 6. Uczestnikowi Programu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. Uczestnik Programu w przypadku przyznania Certyfikatu, wyraża zgodę na opublikowanie informacji o Laureacie Programu (nazwa firmy, numer, data przyznania oraz termin ważności Certyfikatu) na portalu internetowym WlasnyBiznes.pl

 

§8 Odpowiedzialność

 1. Laureat Programu posługujący się Certyfikatem ponosi pełną odpowiedzialność za jakość swojego systemu franczyzowego i świadczonych usług oraz charakter kontaktów z potencjalnymi i obecnymi franczyzobiorcami.
 2. Laureat Programu posługujący się Certyfikatem ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez Laureata Programu oraz posługiwanie się, wykorzystywanie lub przetwarzanie Certyfikatu, oraz wszelkie wynikające z tego tytułu szkody (wynikające zarówno z działania jak i zaniechania).
 4. Program Solidny Franczyzodawca wraz z jego koncepcją i oznaczeniami graficznymi podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie Certyfikatu, logo Certyfikatu i jakichkolwiek treści z nim związanych bez zgody Organizatora jest zabronione.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 roku.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://wlasnybiznes.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku dostosowywania jego treści do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem przez Organizatora nowych funkcjonalności i usług.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu:

  • Organizator poinformuje Uczestnika / Laureata Programu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej https://wlasnybiznes.pl
  • Uczestnik / Laureat Programu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika / Laureata Programu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnictwa w programie Solidny Franczyzodawca