Syndyk sprzeda stację paliw z kompleksem gastronomicznym

Numer ogłoszenia: 297 Kategoria: POZOSTAŁE

Miejscowość: Siutkówek Województwo: Kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 61 279 41 52
E-mail: adm.polska@gmail.com

Opis

Syndyk Masy Upadłości Jolanty Koszeli ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00087069/9, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 30% sumy oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 424.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). Suma oszacowania wynosi 1 415 000 zł. Nieruchomość położona jest w miejscowości Siutkówek 43A gm. Lubanie na działkach 110/11 i 111/3 o powierzchni 15.639 m2. Nieruchomość zabudowana jest stacją paliw oraz kompleksem usługowo-gastronomicznym.

Operat szacunkowy dostępny po kontakcie z Syndykiem.

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Nieruchomość obejrzeć będzie można po ustaleniu terminu z Syndykiem.

2. Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż nieruchomości XI GUp 287/21” w kancelarii Syndyka, ul. Św. Marcin 73/7, 61-808 Poznań w terminie do 20 lipca 2023 roku (w przypadku złożenia oferty pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

3. Do oferty nabycia nieruchomości należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% minimalnej ceny sprzedaży na rachunek bankowy: Krzysztof Kaczmarek Syndyk
95 1140 2004 0000 3102 8116 4938.

4. W ofercie należy zamieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

5. Otwarcie ofert odbędzie się w kancelarii Syndyka w dniu 27 lipca 2023 roku o godzinie 15:00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty w dniu 28 lipca 2023 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzona licytacja i sprzedaż nastąpi za najwyższą, zaoferowaną cenę.

6. Regulamin sprzedaży jest dostępny w kancelarii Syndyka lub drogą mailową.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 7 dni od daty sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.

8. Szczegółowych informacji, w tym odnośnie opisu i oszacowania majątku upadłego udziela Syndyk drogą telefoniczną oraz mailową (61 279 41 52, sekretariat@restrukturyzacje-wlkp.pl). 

Zamów bezpłatny terminal płatniczy lub porównaj swoje dotychczasowe prowizje. SPRAWDŹ OFERTĘ »